ERASMUS+ пројекат

 

"ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО"

 

 

Сва стратешка документа наше школе, као и екстерна евалуација указују да највише простора за унапређење има у областима Настава и учење и Подршка ученицима. С обзиром да су наши циљеви бројни, одлучили смо да поступно радимо на њиховом остваривању и најпре се фокусирамо на ученике којима је потребна додатна подршка – број таквих у појединим одељењима прелази 90% - пре свега у циљу сузбијања школског неуспеха и напуштања школовања. Из тог разлога формирали смо и Тим за подршку ученицима из осетљивих друштвених група.  Наш приоритетни циљ је да ученицима којима је потребна додатна подршка и у ризику су од осипања помогнемо да окончају своје образовање. Конкретно, циљеви су: 
 - модернизација наставе кроз примену нових метода подучавања;
 - унапређене компетеције наставника и стручних сарадника за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка;
 - повећање компетенција за ефектан рад на превенцији осипања ученика;
 - развијена визија како умањити осипање ученика;
 - креативна настава; 
 - повећана мотивација ученика за учење;
 - редовније похађање наставе;
 - унапређено каријерно вођење;
 - већа мотивисаност наставника за укључење у међународне пројекте; 
 - повећање капацитета за међународну сарадњу; 
 - побољшане језичке компетенције учесника мобилности у области енглеског језика; 
 - повећане интеркултуралне компетенције свих учесника мобилности; 
 - повећано задовољство радом учесника мобилности; 
 - повећана свест о разумевању других култура и њиховог начина рада;
 - повећану свест о корисности интернационализације наставе;
 - стицање основних знања и ваштина за рад са мигрантима.
 
У пројекат је било укључено 5 особа: директорка, библиотекар, педагог, једна наставница стручних предмета и наставница енглеског. Избор учесника извршен је на основу заинтересованости и улоге у Школи, као и предлога релевантних тела. 


Активност током мобилности била је похађање обука. 


У току пројекта реализоване се сл. активности: сви учесници су се припремити за мобилност преко материјала који су добили од организатора обука. Похађали су релевантне обуке за тему Пројекта у трајању од 5 до 7 дана. Похађано је укупно 4 обука. По повратку, извршена је дисеминација и имплементација наученог. 


Остварени утицаји на нивоу свих учесника мобилности су: 
 - унапређене професионалне компетенције; 
 - унапређене компетеције за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка;
 - повећање компетенција за ефектан рад на превенцији осипања ученика;
 - пазвијена визија како спречити/умањити осипање ученика;
 - повећане могућности за професионални и развоја каријере;
 - успостављен нови  контакти са колегама из других земаља; 
 - повећани лични капацитети за међународну сарадњу; 
 - повећана свест о разумевању других култура и њиховог начина рада;
 - веће задовољство радом;
 - унапређене интеркултуралне вештине;
 - унапређено знање енглеског језика;
 - савладана најмање једна нова техника/метода рада са ученицима којима је потребна додатна подршка;
 - познавање европске димензије образовања;
 - усвојена вештина за спровођење мера за спречавање раног осипања ученика. 
 - поред ових, сваки учесник је развио специфичне компетенције у складу са предметом обуке. 
 
Очекивани утицаји на нивоу Школе су:

 - запослени оснаженији за адекватан третман ученика којима је потребна додатна подршка;  
 - модернизација наставе кроз примену нових метода подучавања;
 - повећана мотивација ученика за учење;
 - редовније похађање наставе;
 - смањен број ученика који се исписује из Школе; 
 - унапређено каријерно вођење;
 - развијен интердисциплинаран приступ у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка; 
 - повећани капацитети за међународну сарадњу; 
 - повећана свест о корисности интернационализације Школе. 
 
Дисеминација је извршена:
 - на нивоу Школе после сваке појединачне обуке на седницама наставничког већа, стручних тела и тимова и у оквиру дана интерног стручног усавршавања; 
 - на националном нивоу преко стручног листа “Просветни преглед”, Заједнице стручних школа, конференције за све заинтересоване у области основног и средњег образовања, брошре у којој су сабрана сва сазнања и искуства стечена током мобилности и PowerPoint презентација са дисеминација које су постављене на вебсајт Школе, TwinSpace и послате екстерним путем учесницима дисеминације. 


У Школи ће се наставити пракса одржавања огледних часова под надзором учесника у пројекту са циљем унапређења наставе. Сва стечена и примењива знања биће инкорпорирана већ приликом израде плана рада за наредну школску годину.  На основу тих сазнања начиниће се план рада Тим за подршку ученицима из осетљивих друштвених група, а по потреби извршити ревизија Развојног плана и Школског програма. Учесници пројекта брину о имплементацији и одрживости резултата.

 

Дисеминација Пројекта 

 

Приручник "Заврши започето! Како помоћи ученицима да заврше школовање" 

 

Рано напуштање школовања

 

Како мотивисати ученике да заврше средљошколско образовање

 

Међукултурне компетенције

 

Комуникација

 

Вршњачко насиље

 

Типови тешкоћа у учењу

 

Кооперативно учење

 

Трансакциона анализа у школском контексту

 

Коучинг у образовању

 

Зависност од савремених технологија

 

 

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions